COVID-19

COVID-19

#MallorcaReacciona

800.000 euros en ajudes del Consell de Mallorca a autònoms i microempreses per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic de la COVID-19
Plan reactivación económica MallorcaReacciona

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Els beneficiaris d'aquests ajuts han de complir els requisits següents:

 • Ser persones físiques donades d'alta en el Règim Especial d'Autònoms o persones jurídiques vàlidament constituïdes i donades d'alta.

 • Tenir domicili social i fiscal a Mallorca.

 • Estar donat d'alta en qualsevol dels epígrafs de l'IAE.

 • No comptar amb més de 5 treballadors contractats per compte d'altre abans de la declaració de l'Estat d'Alarma.

 • No incórrer en incompatibilitats per accedir a ajudes públiques i estar al corrent de pagament de les obligacions amb l'AEAT, la TGSS i el Consell de Mallorca.

 • Que la despesa elegible s'hagi produït efectivament (adquirit i pagat) entre el 14 de març de 2020 i el 28 de febrer de 2021.

 • Que s’hagin complert els protocols de seguretat i les mesures per a la reducció de riscos higiènics i sanitaris davant de la COVID-19 recomanats per a la seva activitat, i que els productes adquirits que així ho requereixen compleixen amb la normativa d'homologació vigent.

Persona de contacte:
Pedro Serrano
Atenció a l'emprenedor
empresa@cambramallorca.com
971 71 01 88

Quines despeses són subvencionables?

Es consideren despeses subvencionables les derivades de l'adaptació de l'activitat econòmica a l'Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, i aquelles en què s'hagi incorregut per a l'adequació de l'activitat econòmica als nous hàbits de consum com a conseqüència dels efectes de la crisi de la COVID-19.

Línia 1             

Productes de protecció individual: mascaretes, pantalles facials, guants, ulleres de protecció, roba de protecció i gel hidroalcohòlic.

 • Productes de protecció al local: viricides, gels desinfectants de superfícies, mampares, paravents o elements similars.

 • Productes de senyalització al local: vinils, cinta americana, adhesius per al terra, etc.

 • Formació i consultoria per al compliment dels protocols de seguretat i higiene i les mesures de reducció de riscos higiènics i sanitaris davant de la COVID-19 recomanats per a l'activitat.

 • Obtenció del segell oficial de "comerç segur", com a mostra del compromís de compliment per generar confiança en el mercat, o un altre segell amb reconeixement del Ministeri de Sanitat establert específicament per a l'activitat.

Línia 2 - Esgotada!

 • Instruments tecnològics per adaptar l'activitat als nous hàbits de consum: ordinador, tauleta, programes de gestió de clients, apps de control de capacitat, entre d'altres.

 • Equips de neteja i desinfecció de productes, superfícies i espais.

Import màxim subvencionable

L'import màxim subvencionable per beneficiari serà d'un total de 1.000 €, independentment que se sol·licitin ajudes a totes dues línies. L'IVA no serà subvencionable si el sol·licitant compensa i dedueix l'IVA suportat amb el repercutit.

Com presento la sol·licitud d'ajudes?

Termini de presentació

Des del 4 de juny de 2020 i fins que s'esgoti el crèdit pressupostari o fins al 28 de febrer de 2021.

Les subvencions s'adjudicaran fins que s’esgoti el crèdit pressupostari, per ordre d'entrada en el registre o esmena de deficiències.

Lloc de presentació

 • Registre General del Consell Insular de Mallorca, de 9 a 14 h, a les oficines següents:
  • Palau del Consell: C/ Palau Reial, 1
  • Llar de la Joventut: C/ General Riera, 111
  • Centre Cultural La Misericòrdia: Plaça de l'Hospital, 4
 • A qualsevol dels registres que estableix el punt 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (ajuntaments de Mallorca, conselleries del Govern, etc.)

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud d'ajuda

1.      Sol·licitud de l'ajuda (Annex 2) degudament emplenat i signat per la persona interessada o el representant legal de l'empresa sol·licitant.

2.      Fotocòpia del DNI/NIE de la persona física sol·licitant o, si escau, fotocòpia del DNI/NIE del representant legal de la persona jurídica sol·licitant i el CIF de la persona jurídica.

3.      Documentació acreditativa de la titularitat del compte bancari en què vols rebre el pagament de la subvenció (l’indicat a l'Annex 2).

4.      Declaració responsable (Annex 3) degudament assenyalada i signada per la persona interessada o el representant legal de l'empresa sol·licitant.

5.      Compte justificatiu simplificat (Annex 4)

6.      Opcional: les factures relatives als conceptes per als quals sol·licita l'ajuda i els seus justificants de pagament.

Seu electrònica Consell de

Contacta amb nosaltres

AdreçaCarrer de l'Estudi General, 7
07001 Palma (MALLORCA)
Illes Balears

Crida’ns[+34] 971 71 01 88


Emailinfo@cambramallorca.com