Ajudes

Ajudes

Pime sostenible

Reactivem el teixit empresarial sobre la base de la sostenibilitat, posant en valor les seves repercussions econòmiques, socials, mediambientals i l'Agenda 2030.

Seu electrònica
LogoPymeSostenible

Accions de recolzament a les empreses

- CONVOCATÒRIA 2021 TANCADA PER ESGOTAMENT DE FONS DISPONIBLES - 

El Programa Sostenibilitat es caracteritza per la seva orientació cap a les demandes específiques de les PIME, mitjançant el desenvolupament d'una metodologia mixta de diagnòstic, suport en el procés innovador i difusió del coneixement. El programa es materialitza en dues actuacions:

 • Fase 1. Diagnòstic Assistit en Sostenibilitat. Consisteix en l'elaboració d'un informe gratuït en matèria de Sostenibilitat que permetrà a l'empresa analitzar el seu nivell de desenvolupament sostenible i les seves possibilitats de millora.
 • Fase 2. Ajudes per al Pla Personalitzat i Implantació. L'empresa rebrà una ajuda màxima de 1.600 euros perquè proveïdors externs a la Cambra de Comerç, puguin realitzar la implantació d'algunes de les solucions establertes en el diagnòstic. L'import màxim finançable és de 4.000 €, si bé les implantacions poden ser de major quantitat. Aquest import serà prefinançat al 100% per l'empresa, qui rebrà posteriorment l'ajuda sobre el 40% de cofinançament de FEDER. 

Els avantatges del Programa Sostenibilitat a les empreses participants:

 • Millora de la productivitat i de la gestió de processos.
 • Millora del posicionament de l'empresa.
 • Millores econòmiques: estalvi de costos/temps, reducció de càrregues, augment d'ingressos…
 • Major capacitat innovadora.

El Programa Sostenibilitat, impulsat per Cambra d'Espanya i executat per la xarxa territorial de Cambres, es realitza en el marc del Programa Operatiu pluriregional d'Espanya, per al període 2014-2020, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Convocatoria Pyme Sostenible 2024

A qui es dirigeix el Programa Sostenibilitat

 • A autònoms, microempreses, petites o mitjanes empreses, segons definicions recollides en la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE de 6 de maig de 2003.
 • Empreses industrials, comercials i de serveis de qualsevol secció de l'IAE, sense perjudici del ple respecte al que es disposa pels Reglaments o Directives comunitàries especials establerts en el marc del Tractat de la Unió Europea.

Queden excloses les empreses que operin en els sectors de la pesca, l'aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles que figuren en l'Annex I del Tractat de la Unió Europea.

Es preveu la participació d'un màxim de dues empreses en el Programa Sostenibilitat 2021 de la Cambra de Comerç de Mallorca.

Requisits per a presentar la sol·licitud al Programa

 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
 • No estar culpable en cap de les prohibicions establertes en l'article 13 de la Llei General de Subvencions.
 • Tenir interès a abordar actuacions en matèria de sostenibilitat i estar disposades a aportar temps i recursos per a cofinançar la seva participació en el Programa Sostenibilitat.
 • Complir la norma de minimis que exigeix la Unió Europea

Presentació de sol·licituds

- CONVOCATÒRIA 2021 TANCADA PER ESGOTAMENT DE FONS - 

El termini de presentació de sol·licituds s'obre a les 09:00h del dimecres 16 de juny fins a les 14:00h del dia 30 de juny de 2021, si bé el termini podrà escurçar-se en cas d'esgotar-se el pressupost.

Els interessats, tant persones jurídiques com persones físiques (empresaris individuals o autònoms), només podran presentar la seva sol·licitud i documentació que s'acompanyi a aquesta, a través del formulari habilitat a aquest efecte en la Seu electrònica en els termes previstos en la present convocatòria que es pot descarregar al peu d'aquesta pàgina.

Les sol·licituds de participació i admissió d'empreses al Programa seran seleccionades per estricte ordre de registre d'entrada.

Documentació a presentar

Juntament amb la sol·licitud de participació que emplenarà directament en accedir a la seu electrònica (l'únic mitjà per a tramitar la sol·licitud), s'haurà de presentar la següent documentació adjunta (grandària màxima de cada document: 3MB):

 • Declaració responsable del compliment de les condicions de participació i d'ajuda (Annex II de la convocatòria)
 • Persona física, còpia del DNI del sol·licitant.
 • Persona jurídica, còpia de:
 • DNI del signant de la sol·licitud.
 • Poder de representació de la persona que signa la sol·licitud (la persona signant haurà de tenir la condició de representant legal de l'empresa).
 • Targeta d'identificació fiscal de l'empresa.

Seu electrònica
Contacte:
Alicia Bueno
Responsable Internacionalización
abueno.internacional@cambramallorca.com
T. 971 71 01 88 (ext. 2434)

Què entenem per sostenibilitat?

Els objectius del Programa Sostenibilitat són:

 • Augment de l'eficiència energètica i la reducció de la petjada de carboni.
 • Contribuir a la conscienciació en matèria de medi ambient a través de compromisos per a reduir la petjada de carboni. Impulsar la conscienciació i capacitació en matèria de sostenibilitat.
 • Ampliar el coneixement i aportar eines per a donar a conèixer l'impacte ambiental de la pime.
 • Donar a conèixer els compromisos per a ajudar les empreses a reduir les seves emissions i ser empreses sostenibles.

És per tot això, que el diagnòstic del Programa Sostenibilitat contempla diferents aspectes com:

 • Càlcul de la petjada de carboni per a conèixer les tones de CO₂ que genera la teva empresa a l'atmosfera i facilitar els compromisos de reducció.
 • Estudi de l'Eficiència Energètica i un pla lligat a això.
 • Economia Circular i la possible adopció de solucions per a combatre la contaminació atmosfèrica i l'escalfament global
 • Diagnòstic relacionat amb els ODS que impacten directament amb el medi ambient, i així determinar com contribuir a l'agenda 2030.

Aquests són alguns exemples de solucions i projectes que poden optar a finançament amb el Programa Sostenibilitat:

 • Inscripció de la petjada de carboni en el Ministeri de Transició Ecològica i implantació de plans de reducció.
 • Monitoratge i control energètic.
 • Implantació de tecnologies eficients.
 • Pla de gestió i valorització de residus.
 • Pla de minimització d'abocaments i emissions.
 • Pla de mobilitat sostenible, flota verda, etc.