Avís legal, política de privacitat i política de cookies

Avís legal, política de privacitat i política de cookies

Polítia de privacitat

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

El tractament de totes les dades personals és responsabilitat de Cambra Oficial de Comerç Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca (d'ara endavant CAMBRA), proveïda de CIF Q0773001C, amb domicili social en Carrer Estudi General, 7, CP 07001 Palma, Illes Balears, Espanya, sota les lleis de protecció de dades de la Unió Europea i d'Espanya.

CAMBRA es compromet al compliment de la seva obligació de secret sobre les dades de caràcter personal i a tractar-los amb confidencialitat. Per això, s'han adoptat mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia i conformement al que es preveu en la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal que sigui aplicable a Espanya a cada moment.

Les dades que proporcioni l'usuari seran utilitzats per als fins descrits en aquesta Política de Privacitat, entre els quals es troben prestar els serveis sol·licitats i millorar l'experiència amb CAMBRA. La present Política de Privacitat pot ser actualitzada, per la qual cosa és recomanable que l'usuari la revisi regularment.

 

2. FINALITAT

Les dades dels nostres usuaris seran tractats amb les següents finalitats:

 • Tramitar i gestionar la sol·licitud del servei, així com la seva prestació.
 • Contactar amb vostè si fos necessari.
 • Gestionar la seva condició de soci del Club Cambra.

Gestionar l'alta en qualsevol dels programes i convocatòries promoguts per CAMBRA a través de la seva seu electrònica.

Fins administratius: comptabilitat, facturació, auditoria, així com verificar els mitjans de pagament.

Realitzar activitats de màrqueting, com poden ser verificar, mantenir i desenvolupar sistemes i anàlisis estadístiques de diferent índole.

Enviament de comunicacions (butlletí digital setmanal i qualsevol altra informació que pogués ser del seu interès sobre serveis, productes, novetats i altres aspectes de CAMBRA, Club Cambra o col·laboradors, en funció dels interessos i serveis rebuts anteriorment) en cas d'haver-se subscrit al nostre butlletí i haver consentit l'enviament de comunicacions.

CAMBRA conservarà les dades personals proporcionades durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de la finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa vigent.

 

3. OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis accessibles des de la WEB són, amb caràcter general, obligatoris per al compliment de les finalitats establertes, tret que s'especifiqui el contrari en el camp referit. Per tant, si els mateixos no es faciliten, o no són exactes, no podran atendre's les esmentades finalitats.

 

4. PROCEDÈNCIA I LEGITIMACIÓ

La base de legitimació per al tractament de les dades recaptades és la gestió de la relació jurídica que s'estableix amb l'usuari, la prestació dels serveis sol·licitats i el compliment de les obligacions legals.

La procedència d'aquestes dades és la següent:

 •  A través dels formularis de la WEB emplenats per l'usuari o de les sol·licituds i peticions cursades a través de correu electrònic.
 • Cada vegada que l'usuari usa els nostres serveis.

L'usuari respon de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a CAMBRA qualsevol modificació d'aquests. CAMBRA es reserva el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses o fraudulentes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

CAMBRA també pot obtenir determinada informació dels usuaris:

 • Quan naveguen a través de la WEB, com pot ser el nombre de visites o el temps en cada pàgina, entre altres.
 • A través dels correus electrònics, com són les confirmacions de lectura.
 • Des dels comptes de titularitat de CAMBRA en diferents xarxes socials, determinada informació que l'usuari prèviament ha acceptat compartir a través d'aquestes xarxes. Aquestes dades recaptades poden ser usats per a la creació de campanyes de publicitat segmentada, concursos, sortejos i promocions, de conformitat amb les condicions particulars i política de privacitat de cada xarxa social.

 

5. COMUNICACIÓ DE DADES

CAMBRA no comercialitza les dades personals.

CAMBRA no cedirà dades a tercers, excepte:

 • obligació legal.
 • en el cas que hagi atorgat el seu consentiment en virtut d'un acord específic amb el responsable.
 • l'establiment de convenis de col·laboració amb entitats i empreses amb les quals desenvolupem accions i programes conjuntament. 

Determinats serveis i programes que realitza CAMBRA comporten la col·laboració i/o cofinançament d'altres entitats. En aquest enllaç pots consultar actualitzat el llistat dels destinataris per a cadascuna de les principals activitats de CAMBRA.

 

6. DRETS DE L'USUARI

L'usuari pot enviar una sol·licitud per escrit al domicili social de CAMBRA (C/ Estudi General, 7 - 07001 Palma) o a través de l'adreça de correu electrònic ccmallorca@cambramallorca.com amb la finalitat d'obtenir informació addicional i d'exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat i per a oposar-se a decisions individuals automatitzades que puguin afectar-lo significativament o comportar-li efectes jurídics, d'acord amb l'article 22 del Reglament de la UE 2016/679.

El seu escrit ha de contenir la següent informació:

 • El seu nom i adreça postal.
 • Objecte de la seva sol·licitud.
 • Qualsevol dada que ajudi a localitzar les dades que siguin objecte de la seva sol·licitud.
 • Una fotocòpia del DNI, NIE o passaport, perquè puguem comprovar la seva identitat i un tercer no exerciti fraudulentament els seus drets.
 • La seva signatura i la data de la sol·licitud.

A més, en cas que consideri que s'ha vulnerat qualsevol dels seus drets, com a interessat, l'usuari està facultat per a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), situada en C/Jorge juan, 6, 28001 Madrid https://www.agpd.es